top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets voor de voorstelling van Oliver die plaatsvinden in December 2023 in De Stringe (Vichte).

 2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

 3. Muzinar handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.

 4. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de betaling. Eventuele kosten zijn steeds ten laste van de Klant. Bestelde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven, noch omgeruild. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Muzinar vzw.

 5. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 4 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met Muzinar vzw via muzinarvzw@gmail.com .

 6. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het digitaal op een smartphone is opgeslagen of afgedrukt is op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/QR code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild. Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.

 7. Muzinar vzw garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site muzinarvzw.be. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.

 8. Annulering van het evenement door Muzinar vzw: Indien Muzinar vzw een voorstelling annuleert, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De oorspronkelijke tickets vervallen automatisch. De betrokken Klanten zullen door Muzinar worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure. In het geval de overige voorstellingen volzet zijn, zal enkel de waarde van het ticket terugbetaald worden. Andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,..) in verband met het evenement worden niet terugbetaald.

 9. Muzinar vzw probeert om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Wij kunnen echter geen garantie bieden daaromtrent en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site. Muzinar vzw is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de voorstelling kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, epidemieën, quarantainemaatregelen, brand, ...

 10. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn.

 11. Muzinar vzw heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

 12. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

 13. Muzinar vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie, waar de voorstelling zal plaatsvinden waarvoor de tickets worden afgeleverd. Muzinar vzw kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materieel en uitrusting noch in geval van overmacht. Wordt door Muzinar vzw als overmacht beschouwd: elke omstandigheid buiten de wil van de organisator, die de normale uitvoering van het contract verhindert, zoals onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc…

 14. Diverse: Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Bij aanvangst van de voorstelling worden de deuren gesloten. Laatkomers kunnen pas tijdens de pauze opnieuw toegelaten worden. We adviseren om ruim op tijd te vertrekken. In geen geval zal de waarde (noch een deel van de waarde) van de tickets van laatkomers worden terugbetaald door Muzinar vzw.

bottom of page